STÄNG

Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Läs mer

träffar.

Inga träffar. Prova ett annat sökord.

Till dig som leverantör 

 

MANN+HUMMEL VOKES AIR AB ALLMÄNNA INKÖPSVILLKOR

Dessa allmänna inköpsvillkor skall gälla mellan MANN+HUMMEL Vokes Air AB (nedan kallat MASE) och Säljaren om hänvisning görs därtill i något skede av den inköpsprocess som berörs (t.ex. i offertbegäran, inköpsorder eller i kontrakt), om inte annat särskilt och uttryckligen har överenskommits skriftligen mellan parterna.

 

1.     DEFINITIONER

Med ”Avtal” eller ”Avtalet” avses dessa allmänna inköpsvillkor och alla andra dokument som parterna skriftligen har överenskommit skall omfattas av det avtal som reglerar MASE inköp av Produkterna.

Med ”Dokument” avses ritningar, tekniska dokument, programvara och andra databärande media, oavsett medium och format.

Med ”Produkt(er) avses produkter, utrustning, komponenter, material, hårdvara, programvara och andra objekt (materiella eller immateriella) som Säljaren är skyldig att leverera enligt Avtalet.

Med ”Inköpsorder” avses en skriftlig order om inköp av Produkter som MASE tillställer Säljaren.

Med ”Säljare” avses den som säljer Produkterna.

 

2.     DOKUMENTATION

Alla Dokument som MASE tillhandahållit Säljaren skall förbli MASE egendom och på begäran återlämnas till MASE. Dokumenten får inte kopieras, reproduceras eller distribueras utan MASE uttryckliga skriftliga förhandsmedgivande.

 

Dokument som särskilt framtagits till följd av MASE beställning av Produkterna och som Säljaren tillhandahållit MASE skall utgöra MASE egendom. När det gäller andra Dokument som tillhandahålls av Säljaren, skall MASE ha obegränsad rätt att kopiera och använda dem för de ändamål för vilka MASE köper Produkterna.

 

3.     PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Angivna priser är fasta och inkluderar alla skatter och avgifter som skall betalas fram till och med leverans.

 

Betalning skall ske inom sextio (60) dagar från den dag samtliga Produkter (inklusive Dokument som skall tillhandahållas av Säljaren) levererats och en korrekt faktura mottagits. Vid försenad betalning skall Säljaren meddela MASE härom och MASE skall därefter påskynda betalningen. Vid ytterligare dröjsmål äger Säljaren rätt att i enlighet den svenska räntelagen kräva dröjsmålsränta på det försenade beloppet, förutsatt att den totala dröjsmålsräntan som Säljaren är berättigad till överstiger 1 000 SEK.

 

4.     ORDERBEKRÄFTELSE

Säljaren skall inom fem (5) arbetsdagar efter mottagandet av Inköpsordern antingen bekräfta Inköpsordern eller avslå den. Om säljaren varken har bekräftat eller avslagit Inköpsordern inom nu angiven tidsperiod, skall Säljaren anses ha godtagit Inköpsordern.

 

5.     LEVERANSHANDLINGAR OCH FÖRPACKNING

Priset inkluderar kostnader för förpackning och emballage eller annat erforderligt skydd för normala transportförhållanden för att förhindra skador på Produkter under transport till MASE. Produkter skall packas och märkas i enlighet med MASE anvisningar. Inköpsordernummer och eventuella produktnummer skall anges i transportdokument.

 

6.     LEVERANSVILLKOR - ÄGANDERÄTTSÖVERGÅNG

Tillämpliga leveransvillkor är INCOTERMS 2010.

 

7.     SEKRETESS

Säljaren skall tillse att Dokument och annan information, skriftlig, muntlig eller i annan form, från MASE ej kommer till tredje mans kännedom utan att MASE i förväg har lämnat sitt skriftliga medgivande därtill.

 

8.      MEDDELANDESKYLDIGHET

Om Säljaren har anledning att tro att avtalad leveransdag inte kan hållas, skall Säljaren genast meddela MASE skriftligen om orsaken till förseningen samt ange när leverans beräknas kunna ske. Sådan underrättelse begränsar inte Säljarens ansvar för förseningen enligt Avtalet eller tillämplig lagstiftning. Om Säljaren underlåter att i tid anmäla sådan försening, skall MASE äga rätt till ersättning för alla tillkommande kostnader och utgifter som uppstår vilka MASE kunde ha undvikit om förseningen hade meddelats i rätt tid.

 

9.     FÖRSENING

Levereras Produkten ej inom avtalad tid äger MASE, för varje påbörjad vecka som förseningen varar, rätt till vite motsvarande fem (5) procent av den berörda Inköpsorderns pris. Vitet är emellertid maximerat till högst fyrtio (40) procent av sagda pris. Oaktat det nu sagda, äger MASE rätt alltid att häva den berörda Inköpsordern, eller delar därav, om uppkommet dröjsmål inte är oväsentligt.

 

10.   INSPEKTION, KVALITET OCH MILJÖKRAV

MASE äger rätt att hos Säljaren och dennes underleverantör undersöka Produkten och tillverkningen därav, inklusive relevant kvalitetssäkringssystem.

 

Säljaren förbinder sig att upprätthålla system för kvalitetsstyrning och för miljöstyrning enligt standarder ISO 9000 och ISO 14001, och förbinder sig att uppfylla däri specificerade krav. Eventuella andra standarder måste godkännas av MASE i förväg. Produkten skall vidare uppfylla krav enligt lagar och regler vilka är tillämpliga i de länder där produktion, transport eller försäljning (inklusive återförsäljning) av Produkterna sker. Produkterna skall också uppfylla de tekniska krav och de miljö- och marknadskrav som anges i Inköpsordern eller på annat sätt har överenskommits mellan parterna.

 

11.   GARANTI

Säljaren garanterar att denne, i erforderlig utsträckning, har och kommer att bibehålla rättigheter och intressen i de Produkter som levereras under Avtalet. Säljaren garanterar vidare att Produkterna fungerar och är i överensstämmelse med angivna specifikationer och uppfyller övriga krav som har överenskommits, samt att de inte är behäftade med fel, brister eller avvikelser beträffande konstruktion, material och tillverkning. Levererade Produkter som, vid någon tidpunkt under en garantitid om arton (18) månader från leveransdagen, befinns behäftade med fel, brister eller avvikelser i något av ovan nämnda avseenden (i det följande gemensamt kallat ”fel”) äger MASE rätt att avvisa och returnera på Säljarens risk och bekostnad. Säljaren är skyldig att, i enlighet med MASE val, på egen bekostnad reparera Produkter behäftade med fel eller byta ut dem mot nya Produkter som inte är behäftade med fel, såvida MASE inte, helt eller delvis, häver köpet. Reparation eller utbyte skall ske omgående från begäran därom.

 

För Produkt behäftad med fel som har åtgärdats på sätt som beskrivs i föregående stycke, skall Säljaren under arton (18) månader från dagen för avhjälpande ansvara för fel i den utbytta eller reparerade Produkten på samma villkor som för den ursprungliga Produkten.

 

Om säljaren underlåter att under föreskriven tid uppfylla sina skyldigheter enligt ovan, får MASE – utan att det påverkar andra rättigheter som kan vara tillgängliga för MASE – vidta, eller anlita tredje man för att vidta, nödvändiga åtgärder för avhjälpa fel på Säljarens risk och bekostnad.

 

12.   PRODUKTANSVAR

Om en Produkt är behäftad med fel som orsakar personskada eller skada på annan egendom än Produkten, skall Säljaren hålla MASE skadeslös för sådan skada.

 

13.   ETISKA OCH SOCIALA UPPFÖRANDEREGLER - EFTERLEVNAD AV LAGSTIFTNING

Säljaren skall tillämpa etiska och sociala uppföranderegler i enlighet med de krav som anges i MASE Code of Conduct (som i sin senaste version finns på: http://www.vokesair.se )

 

Säljaren garanterar att denne kommer att följa tillämpliga lagar och regler gällande i Sverige och i det eller de länder inom vars jurisdiktion Säljaren bedriver verksamhet.

 

14.   EXPORT OCH IMPORT

Säljaren skall införskaffa och bibehålla erforderliga exportlicenser för leverans av Produkter till MASE enligt lagda Inköpsorder. Säljaren skall utfärda alla de övriga dokument avseende export och import som MASE skäligen kräver.

 

15.   ANSVAR FÖR INTRÅNG

Säljaren skall hålla MASE skadeslös för kostnader och skador till följd av anspråk, talan eller process mot MASE eller dess kund baserade på att användning, försäljning, distribution eller annat nyttjande av Produkter utgör intrång i patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller tillämpningar därav, eller otillåten användning av know-how, affärshemligheter eller annan äganderätt.

 

Om Produkter eller del av dessa i ett sådant krav, talan eller process fastställs utgöra ett intrång, eller dess vidare användning, försäljning, distribution eller annan avyttring förbjuds, skall Säljaren, i enlighet med MASE val, omgående och på egen bekostnad antingen a) köpa rätten till fortsatt användning, försäljning, distribution eller annat nyttjande av Produkterna åt MASE och/eller dess kund; b) byta ut dem mot Produkter med likvärdig funktion och prestanda som inte utgör ett intrång; eller c) modifiera berörda Produkter så att de inte längre utgör ett intrång, men utan att försämra deras funktion eller prestanda.

 

16.   UNDERLÅTEN TILLÄMPNING AV AVTALSVILLKOR

        Underlåtenhet av part att tillämpa eller göra gällande någon av Avtalets bestämmelser, skall inte anses utgöra ett avstående av parten från sin rätt att göra gällande berörda rättigheter under Avtalet.

 

17.   TILLÄMPLIG LAG OCH SKILJEDOM

Avtalet och varje Inköpsorder, samt alla rättsliga frågor i anslutning därtill, skall regleras av svensk lag.

 

Alla tvister och därmed sammanhängande rättsförhållanden som hänför sig till ett Avtal eller Inköpsorder skall slutgiltigt avgöras genom skiljeförfarande i Stockholm, Sverige, enligt de vid påkallande därom gällande ”Rules of Arbitration of International Chamber of Commerce”, av en eller flera skiljemän utsedda enligt nämnda regler. Förfarandet skall ske på svenska eller engelska. Alla skiljeavgöranden får om nödvändigt verkställas av varje domstol som har jurisdiktion, på samma sätt som en dom av sådan domstol.

 

Parterna skall hålla skiljeförfarande enligt denna punkt konfidentiellt, liksom all information, dokumentation och material – oavsett på vilket sätt de har presenterats – vilka har delgivits under skiljeförfarandet, och alla sådana konfidentiella uppgifter skall användas endast för skiljeförfarandets ändamål.

 

 

 

 

 

 

MASE/GPC 2016-01-01 Rev A

 

Leadership in Filtration

Menu